The Fissionable Choice

China nuclear plants under construction.

Plant             Province MWe gross Type    Agency Start const. Operation
Lingao-2 (#3 & 4) Guangdong 2x1080 CPR-1000 CGNPC 8/11
Qinshan 4(#6 & 7) Zhejiang 2x650 CNP-600 CNNC 4/06, 1/07 2011, 2012
Hongyanhe 1(#1-4) Liaoning 4x1080 CPR-1000 CGNPC 8/07, 4/08
Yangjiang 1(#1-2) Guangdong 2x1080 CPR-1000 CGNPC 12/08, 15/6/09 5/13, 2015
Fuqing 1(# 1-2) Fujian 2 x 1080 CPR-1000 CNNC 11/08, 2009 10/13, 8/14
Fangjiashan (Qinshan 5) Zhejiang 2 x 1080 CNNC 12/08, 6/09 12/13, 10/14
Sanmen 1(units 1 & 2) Zhejiang 2x1100 AP1000 CNNC 3/09, 2010 10/13, 2014
Haiyang (units 1 & 2) Shandong 2x1100 AP1000 CPI 9/2009, ? 2014-15
Taishan 1 (units 1 & 2) Guangdong 2x1700 EPR CGNPC 9/09, 1/10 11/13, 2015
Shidaowan Shandong 200 HTR-PM China Huaneng 9/09 2013 or 2014
Fangchengang Guangxi 2x1080 CPR-1000 CGNPC 12/09, ? 2014, ?
Yangjiang 2 (units 3 & 4) Guangdong 2x1080 CGNPC 9/09, 7/10 2015, 15
Ningde 2 (units 3 & 4) Fujian 2x1080 CGNPC 7/09. 3/10 2014, 15
Tianwan 2 (units 3&4) Jiangsu 2x1060 AES-91 CNNC 2009?
Hongshiding 1(Rushan) Shandong 2x1080 CPR-1000 CNEC/CNNC 2009 2015
Hainan 2x650 CNP-600 CNNC 2/2009 2014, 2015
Dafan, Xianning Hubei 2x1080 CPR-1000 CGNPC 2009, 2010
Xiaomoshan 1 Hunan 2x1100 AP1000 CPI 2010
Pengze 1 Jiangxi 2x1100 AP1000 CPI 2010 2015
Haiyang 2 (units 3 & 4) Shandong 2x1100 AP1000 CPI 2010?
Wuhu Anhui 2x1080 CPR-1000 CGNPC late 2011 2015
TOTAL 45 47,420 MWe

China has about 100 more proposed nuclear reactors.